Finansiële
Jaareinde

  • Februarie

Algemene
Jaarvergadering

  • 22 Julie 2024

Finansiële Verslae

Bekendmaking
van resultate

  • Junie 2024

Uitstuur van
Finansiële Jaarstate

  • Junie 2024

Interimverslag vir die halfjaar
tot Augustus

  • Oktober 2024