POPI en PAIA

Taalbeleid

E-pos vrywaring

Hierdie vrywaring is van toepassing op KLK LANDBOU BEPERK, registrasienommer 1997/015589/06 en sy filiale (hierna verwys as die maatskappy). 

Tensy anders ooreengekom word ‘n elektroniese boodskap:

  • Geag as deur die maatskappy ontvang sodra die persoon aan wie dit gestuur is, wat vir en namens die maatskappy optree, die ontvangs daarvan uitdruklik erken;
  • Word geag as deur die maatskappy gestuur te wees sodra dit as gestuur reflekteer op die bediener van die maatskappy.

Hierdie boodskap bevat inligting wat uitsluitlik vir die geadresseerde bedoel is. Die inligting in of aangeheg by hierdie elektroniese boodskap, is vertroulik en onderhewig aan wetlike privilegie en vertroulikheid. As hierdie elektroniese boodskap per abuis aan die verkeerde ontvanger gerig word, moet die boodskap onmiddellik verwyder word en alle inligting daarin vernietig word. Bewaring, verspreiding of kopiëring van die elektroniese boodskap of enige lêer wat daarby aangeheg is, deur iemand wat nie die bedoelde ontvanger was nie, is verbode. Die ontvanger sal aanspreeklik gehou word indien die inligting onwettig bekend gemaak word. As u hierdie boodskap verkeerdelik ontvang het, moet u die afsender daarvan in kennis stel deur op hierdie boodskap te antwoord.

 Die maatskappy en/of die afsender reserveer die kopiereg in hierdie boodskap.

 Niks in hierdie boodskap bevat ‘n aanbod, waarborg of verteenwoordiging van die maatskappy en/of sy werknemers, agente of verteenwoordigers nie.

 Slegs gemagtigde persone soos aangedui in die maatskappy se delegasie van magte, mag namens die maatskappy transaksies, kontrakte en verwante dokumente sluit en onderteken. Ingevolge die maatskappy se beleid oor elektroniese kommunikasie mag werknemers nie elektronies ooreenkomste aangaan nie. Geen elektroniese kommunikasie word geag as ‘n ooreenkoms, of handtekening nie.

Die inligting vervat in ‘n elektroniese boodskap van die maatskappy kan persoonlike inligting bevat, wat beskerm word onder die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 4 van 2013. Die inligting mag nie deur u geprosesseer of verder geprosesseer word nie, tensy die uitdruklike toestemming van die betrokkene en/of die eienaar van sodanige persoonlike inligting verkry is.

Alhoewel alle redelike sorg geneem word met die versending van hierdie boodskap, is die maatskappy en/of die afsender daarvan nie verantwoordelik vir enige onvolledige oordrag van die inligting hierin vervat of vir enige vertraging in die ontvangs daarvan nie. Die maatskappy en/of die afsender verskaf geen waarborg dat dit vry is van kodes, virusse, foute, steurings of interpretasies van enige aard nie. Die maatskappy en/of die afsender daarvan kan nie aanspreeklik gehou word vir enige direkte, indirekte, spesiale of gevolglike verlies of skade, van welke aard ookal, wat deur die ontvanger gelei is en/of veroorsaak word deur rekenaarvirusse of in enige ander opsig, insluitend, sonder beperking, enige verlies aan winste, besigheids-, onderbrekings, verlies van programme of ander data in inligtingstelsels of andersins nie.

Die werknemers van die maatskappy word verbied om:

  • Ongevraagde boodskappe (“spam”) te stuur;
  • ‘n Ander persoon se identiteit op ‘n elektroniese boodskap te plaas;
  • Godslasterlike, aanstootlike, neerhalende en/of lasterlike opmerkings in ‘n elektroniese boodskap te vervat of te verberg;
  • Seksuele, godsdienstige, politieke en/of rasseteistering deur middel van ‘n elektroniese boodskap te maak;
  • Enige onwettige kommunikasie deur middel van elektroniese boodskappe te stuur.

As ‘n boodskap wat deur ‘n werknemer van die maatskappy gestuur word, enige van hierdie bepalings oortree, is sodanige boodskap buite die bestek van die werknemer se pligte gestuur en word dit dus in ‘n persoonlike hoedanigheid deur sodanige werknemer gestuur. Die maatskappy aanvaar derhalwe geen aanspreeklikheid daarvoor nie … As ‘n elektroniese boodskap enige van gemelde bepalings oortree, moet die maatskappy in kennis gestel word deur ‘n e-pos te stuur aan: it@klk.co.za