Geliewe kennis te neem dat die volgende direkteure se ampstermyn ingevolge die Akte van Oprigting tydens die Algemene Jaarvergadering 22 Julie 2024 verstryk:
VJ (Venete) Klein
JPN (Pieter) Stander
Hiermee word gevolglik kennis gegee aan alle aandeelhouers dat nominasies ingewag word vir die benoeming van kandidate vir verkiesing van twee vakante poste as direkteure.